Ai Weiwei, _Dropping a Han Dynasty Urn_, 1995

Ai Weiwei, _Dropping a Han Dynasty Urn_, 1995

Post navigation

Leave a Reply

SpainEnglish